Elleeo – Gọi vốn cộng đồng xuyên biên giới được bảo đảm bằng tài sản thực

Elleeo cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp giữa những người tham gia Hệ sinh thái PrepayWay và cũng là một thị trường cho vay độc lập nơi các nhà đầu tư và người vay hợp tác theo các điều khoản tốt nhất. Vai trò của gọi vốn cộng đồng Elleeo trong Hệ sinh thái là giúp người mua và doanh nghiệp cấp vốn cho các giao dịch quốc tế, đồng thời cung cấp cho người cho vay cơ hội đầu tư hấp dẫn, đảm bảo nguồn vốn được đầu tư vào mục đích sử dụng tốt.

Elleeo chỉ hỗ trợ vay thế chấp và bảo vệ người cho vay bằng cách cung cấp danh tính, lịch sử tín dụng và kiểm tra quyền sở hữu tài sản thế chấp. Cách tiếp cận này đảm bảo những người vay tín dụng nhận được cơ hội tuyệt vời để gọi vốn cho giao dịch của mình, đẩy mức sử dụng và khối lượng giao dịch của Hệ sinh thái lên một tầm cao mới.

Try our beta version

Cơ chế hoạt động của Elleeo

1. Người vay gửi đơn xin vay tiền cho Elleeo và cung cấp tài liệu hỗ trợ.
2. Elleeo thực hiện kiểm tra và liệt kê chiến dịch vay nếu uy tín tín dụng của người vay được xác nhận.
3. Người cho vay duyệt các chiến dịch và cung cấp tài chính. Dòng tiền được chuyển từ người cho vay đến người vay qua Elleeo sau khi mục tiêu của chiến dịch được đáp ứng.
4. Elleeo sử dụng đối tác pháp lý của mình để tạo ra thoả thuận dịch vụ vay (LSA) giữa người đi vay, người cho vay, Đối tác pháp lý và chính Elleeo.
5. Elleeo chuyển tiền đã thu được cho người vay. Thỏa thuận dịch vụ vay (LSA) được ký kết thông qua đối tác pháp lý.
6. Người vay hoàn trả các khoản vay theo điều khoản của thoả thuận. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý bởi Elleeo.
7. Elleeo chuyển các khoản thanh toán của người vay cho người cho vay. Người cho vay theo dõi các khoản đầu tư của họ thông qua các công cụ quản lý danh mục đầu tư được phát triển bởi PrepayWay.
Quyền sở hữu tài sản thế chấp được cam kết với người cho vay như là một phần của thoả thuận thông qua đối tác pháp lý.

Trong trường hợp người vay không trả được nợ, đối tác pháp lý xử lý sẽ bán tài sản thế chấp.

Số tiền thu được chuyển cho người cho vay.
Try our beta version